Archive for مارس, 2009

شمع و زيبايي

دير زماني است كه روشنايي خانه ها با لامپ ها و نئون ها تامين مي شود و شمع و نور سوسوزنش جايي در روشنايي شب هنگام ندارد با اين همه زيبايي خاص نور شمع مطلبي است كه نمي توان به راحتي ناديده گرفتش. شعله شمع جذابتي بدون جايگزين دارد كه مدت ها مي توان مجذوب آن شده و از نورش لذت برد.

شمع يا ساده و بدون نياز به شمعدان مورد استفاده قرار مي گيرد و يا شمعدان هاي زيبا جايگاه آن مي شوند.

97-1

ادامهٔ مطلب »

Comments (18)