Posts Tagged سبز و نارنجي

سبز براي زندگي

سبز بطور تقريبي با رنگهاي ديگر رابطه دوستي دارد و با توجه به دامنه گسترده آن مي تواند در حالاتي از آرامش، سكوت و يا حتي برانگيختن احساسات بكار آيد.

107-1 ادامهٔ مطلب »

Advertisements

Comments (16)